ЗА НАС

Клъстер „Зелен Транспорт” е сдружение на юридически и физически лица, учредено в края на 2011г. в гр.София. Дейността е насочена изключително към обединяване на усилията за развитие на интермодалния товарен и пътнически транспорт в България.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Информационна,  интеграционна,  консултантска и координационна дейност за подпомагане и развитие на интермодални превози и свързаните с тях  услуги,  както и всяка друга нестопанска дейност в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

• Изграждане  на  активни  и  делови  отношения  между  секторните  и допълващите  се  фирми  в бранша, използване на обща специализирана инфраструктура, обмен на информация, кадри и техника;

• Интегриране  на  даденостите и възможностите на българската транспортна система с цел насърчаване използването на комбинирани форми на транспорт;

• Интегриране на националните интермодални превози и терминали в международните интермодални мрежи;

• Популяризиране на интермодалността и на зелените транспортни коридори и повишаване на  квалификацията на служителите на транспортните фирми;

• Съчетаване  на  различните  видове  транспорт в  интеграция със съществуващите  пристанищни,  фериботни  и  вътрешни ЖП терминали с цел  привличане  на  транзити  и намаляване на транспортните разходи с текущите неоптимални модални решения;

• Интегриране на фериботните комплекси и българските черноморски контейнерни  терминали   със съществуващата   вътрешна транспортна верига;

• Разширяване  на  пазарния  кръгозор на фидерните и фериботни оператори  към  товаропотоци  от трети страни, товари превозвани с интермодален транспорт и консолидация в партньорски хъбове;

• Взаимозаменяемост на фидерните и фериботни  сервизи и директна връзка  и  общо  ценообразуване от вътрешен  терминал до врата на клиента и обратно;

• Консолидация на товаропотоците на различните членове на клъстера и на техни партньори в  блок-влакови, комбинирани, хъб до хъб и врата до врата схеми;

ЗАДАЧИ НА КЛЪСТЕРА

• Изграждане  на  обща  софтуерна и уеб базирана система, достъпна за членовете  на  клъстера,  както и за трети лица за обмяна на информация за  товари,  свободен  транспортен  капацитет  в  обратна посока (вагони, контейнери, ремаркета и др.), нови продукти и терминални услуги;

• Създаване  на  база  данни и систематезиране  й в лесен за достигане на  изводи  вид  за  товаропотоците,  обслужвани с всички видове транспорт, от и за България, чиито транзит преминава или може да преминава през България;

• Обобщаване  на  целевите  пазари на транспортна  услуга извън България с транзитен  потенциал през  страната ни за членовете на клъстера и на българския транспортен сектор, кръстосани стокообмени, анализ на разрешителните режими, квотите от  СЕМТ, липсата на директен достъп до пристанища, функционални КПП и други ограничения;

• Предоставяне  и  обмен  на  информация  на  и  между  членовете  на сдружението относно развитие на сектора, промени в законодателството и  други   обстоятелства,  касаещи   интересите  на  Клъстера  и неговите членове;

• Консултации и правна  помощ на членовете на Клъстера в защита на техните интереси и съгласно целите и принципите на сдружението;

• Привличане на международни експерти, организиране и провеждане на семинари и курсове за  обучение на специалисти. Участие в програми и проекти за подпомагане на развитието на Клъстера.