Клъстер:

 

Географски  лимитирана  критична  маса  от  компании (достатъчна  за

привличане на специализирани   услуги, ресурси и доставчици),   които

имат  връзка  помежду си – най-общо казано  допълващи  се или сходни

продукти,  процеси  или  ресурси.  „Клъстер е географски близка  група

от компании,  сдружени  в  определена  сфера,  и обединени от сходства

и взаимни допълнения.“

 

 

……………………………………………………………. ……………………………………..Майкъл Е. Портър

 


.

 

Какви са предимствата на клъстерите?

 

Достъпът до иновации, знание. В новата икономика компаниите търсят

своите главни конкурентни предимства в идеи и талант, които изискват

географска  близост  с  професионалните   си  колеги, критично   важни

доставчици,  ключови  клиенти,  високо  квалифицирана работна  ръка,

подпомагане  научно-развойна дейност и индустриални лидери.  В тази

връзка, основните предимства биха могли да са:

 

– съвместно предлагане на услуги;

 

– обучения по управление;

 

– съвместно обучение на работещите;

 

– споделяне на опит между членовете;

 

– съвместно финансиране;

 

– трансфер на технологии и иновации между членовете;

 

– съвместен маркетинг и брандинг;

 

– съвместно участие в панаири, изложения.

 

 


 

.

Преки и косвени ползи от клъстерите:

 

Преките ползи са резултат от по-ефикасни бизнес транзакции, по-умело

инвестиране и намалени разходи, които генерират печалбата и заетостта.

 

Косвените ползи са тези, получени от обучение, сравняване и споделяне

на  опит,  в  следствие  на  което  се  разширява  знанието  и това води до

иновации, имитиране и подобряване на продукта/услугата.

 

 


 

 

Какво е силно клъстерирана мрежа?

 

Договорен  съюз  или  организация за членство, в която някои фирми са

сесъгласили да споделят ресурси, разходи или  информация. Изисква се

определено  ниво  на  коопериране  и  доверие.  Мрежите  естествено се

развиват  от  отношенията,  които  съществуват  в  клъстерите. Мрежите

създават  икономия  от  мащаба  и посредством обмислено споделяне на

ресурси, експертиза или информация.

 


 

 

Нови политики за икономическо развитие

 

Всеки  клъстер има собствена  култура и условия  и нуждите и потенци-

алът му трябва да бъде оценяван самостоятелно.

 

1. Политики  за  по- ефикасно  организиране и доставка на услуги:

Клъстерите  осигуряват  по-добра  организационна рамка  за доставка на

услуги,   които   са   подходящи   за   индустриално   търсене,  защото  са

проблемно ориентирани, насочени са към нуждите взаимнозависимо, не

независимо и да работят с клиентите колективно, а не индивидуално.

 

2. Политики, които целят инвестиране в клъстерите:

По  американски  пример,  щатите подкрепят базирани в университетите

научно-развойна  дейност  и  комерсиализирането  й  и  изграждането на

индустриални  обекти.  Някои  региони  са  опитали  да купят клъстери с

инвестиции.  Обаче  щатите  са  били по-малко  чувствителни към разви-

тите клъстери, когато са инвестирали в иновации и предприемачество.

 

3. Политики за увеличаване на клъстерните мрежи и обучение:

Държавните  агенции,  чиято  дейност  е  насочена  към  клъстерите,  им

оказват  помощ  за  по-ефективно   партньорство  и  договаряне.   Те   се

способни  да  научат  бързо и да отговорят адекватно на индустриалните

нужди,  да  следят  напредъка  на  клъстерите и  да  им помагат за еколо-

гично чиста работа.

 

4. Политики, подобряващи работната сила на клъстерите:

Най-важният  ресурс  за  всеки  клъстер  от  съвременната  икономика  е

човешкият  капитал.  Достъпът  до  качествен  работен  персонал,  който

знае  как  да  приложи  знанието  си  в   бизнеса  на  клъстера е ключ към

успеха.

 


 

 

Какъв е плана за действие за клъстерите?

 

Иновациите,   имитиране  и  предприемачество  са  моторът  на  конку –

рентноспособните  клъстери.  Въпреки  че успеха на фирмата зависи от

способността  и  да  пази нейните собствени  технологични предимства,

нови  продукти или  дизайн, успехът  на  клъстера,  в  който тя оперира,

зависи от  иновациите и информацията и последващо създаване на нови

предприятия:

 

1. Иновация:

Иноваторите  генерират  и  комерсиализират  нови  идеи,   намират  по –

ефективни  производствени  решения  или  създават  нови пазари.  Те  се

намират  във  всички  аспекти  на  бизнеса (прилагането  на  технологии,

дизайн на управленски системи, маркетинг на продуктите, използването

на работната ръка и др.)

 

2. Имитиране:

Разпространява  нови  концепции и практики сред компаниите и стиму-

лира  последващи  иновации.  Много  от имитаторите стават иноватори

посредством  подобряване  на  възприетите  практики  и  този цикъл на

иновативност и имитиране води клъстера към перфекционизиране.

 

3. Предприемаческа енергия:

Водещ   елемент  на   растежа  на   клъстера.   Създаването  на  повечето

клъстери може да бъде проследено до работници/служители от една или

повече  компании,  които  са  напуснали,  за  да  започнат  свой  собствен

бизнес.

 

4. Създаване на мрежи и коопериране:

Това  е  процес,   който  генерира  и  разпръсква идеи, информация, най-

добри  практики  през  целия клъстер и привнася такива от други места.

Мрежата е всъщност структурата за съвместна работа между малките и

средните предприятия.

 

5. Специализирана работна ръка:

Уменията и знанието на работната сила стават все по-ценни изисквания

за успешен бизнес. Тъй като  бизнесът става все повече и повече техно-

логично  зависим,  той  има  нужда  от  високо  образовани  и талантливи

работници.

 

6. Индустриални лидери:

Зад всеки успешен  клъстер стои група от иновативни фирми, водени от

хора,  които  ценят  образованието,  отдадени са на общността и работят

за колективна визия на тяхната индустрия. Тези водещи компании могат

да  завладеят  пазарна  ниша  с  висок  растеж  без  да  са  заплашени  от

конкуренцията.

 

7. Тактическо знание:

Компаниите,  които   развиват  и  работят   с  нови  системи,  техники  и

технологии  оперират  в  различни  условия,  силно  различаващи  се  от

тези на конкуренцията.

 

 


 

 

Какви са четирите елемента на силното

представяне на клъстерите?

 

 

Най-добрия модел за описание на различните елементи на един клъстер

е „четиривърховият диамант“,  разработен от Майкъл Портър и неговия

екип от Харвард Бизнес Скуул. Моделът включва:

 

1. фирмената структура и конкуренцията;

 

2. местното търсене;

 

3. свързаните и подпомагащи индустрии;

 

4. „факторните  условия“,  дефинирани  като умения,  инфраструктура,

 

НРД, капитал и др.

 

 


 
Какви са политическите опции за

подкрепа на конкурентните клъстери?

І. Организирана доставка на услуги около клъстера:

1. Сумира, събира и сортира информацията по клъстери;

2. Организиране на екипи за бързо реагиране измежду агенциите;

3. Подкрепа и подпомаган на многофирмена дейност;

4. Изграждане на стимули за многофирмени действия по програмите

за финансиране.
ІІ. Целеви инвестиции по клъстери:

1. Инвестиране в НРД на клъстери и иновации;

2. Инвестиране в клъстерни технологични центрове и паркове;

3. Подкрепа на клъстерната предприемаческа активност;

4. Изграждане на пазари на клъстери.
ІІ. Укрепване на мрежите от фирми и свързването им:

1. Изграждане или признаване на клъстерните организации и

сдружения;

2. Подкрепа на външно свързване;

3. Подпомагане на клъстерните комуникационни канали.
ІІІ. Развитие на човешки ресурси за клъстерите:

1. Развитие на специализирана и квалифицирана работна ръка;

2. Ангажиране на обществени посредници по заетостта;

3. Квалификация на кората за заетост в клъстер;

4. Изграждане на центрове за клъстерни умения;

5. Подкрепа на регионалните клъстерни сдружения.

 


 

 

Какво е клъстерната организационна

идентичност?

 

Списък на изискванията за клъстерна организация:

1. Клъстерна идентичност и признаване от държавата;

2. Корпоративен статус;

3. Силно бизнеслидерство;

4. Активно набиране на членове;

5. Ясна мисия, цели и план;

6. Мотивиран състав;

7. Интерактивен уеб-портал;

8. Структура за набиране на вноски или план за генериране на

приходи;

9. Реални услуги;

10. Чести професионални и социални действия.

 

 


 

 

Какво е клъстерно управление?

 

Това  се  отнася  до връзките  между  фирмите  в клъстера в областта на

структурата на индустрията и как фирмите взаимодействат помежду си.

 

Координационни механизми:

 

Става  въпрос  за  това,  как  са  организирани междуфирмените взаимо-

отношения   и   как   публичният   сектор   се   стреми   да   подпомогне

развитието на клъстера.

Инициативата  за  формиране  на клъстера идва почти в равни части от

страна  на  бизнеса  и  държавата. В повечето случаи обаче компаниите

са  най-важните  участници  в  изграждането  и управлението на иници-

ативата.  Трябва  да  има  споделена  рамкова  програма за конкурентно-

способност. Интересите на различните основатели на клъстера изискват

управлението му. Необходимо  е  да  бъде  предвиден  малък оперативен

бюджет, който да финансира определен за целта офис.